logo
0

Рекламационни условия

Уреждане на рекламации
Купувачът е длъжен да подаде иск пред продавача или лицето, което трябва да извърши ремонта, без неоснователно забавяне от откриването на липса. Ако го направи писмено или по електронен път, то трябва да предостави своите данни за контакт, описание на дефекта и искане за уреждане на рекламацията.
Продуктите, които продавачът предлага в електронния магазин, се произвеждат от целия Европейски съюз, т.е. така нареченото европейско разпространение. В някои случаи това може да е и неевропейско разпространение. В този случай, при претенция за неправилна работа, трябва да се свържете директно с продавача. За информация относно точния произход на даден продукт, купувачите могат да се свържат с телефон +359 877 434 266 или да използват имейл адрес info@digiexpert.bg.
Внимание! Живот на батерията 6 месеца / 24 месеца гаранция
Изпратете подготвения пакет на адреса изписан по-долу. Не забравяйте да го опаковате внимателно, за да избегнете повреда по време на транспортиране.
ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
ID онлайн магазин: ID 93981789
Офис ЕКОНТ РУСЕ ДРУЖБА
РУСЕ 7000, бул.Васил Левски 4
Телефон за връзка: +359 877 434 266 Поща: info@digiexpert.bg
Работно време за инфо линия:
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК от 9: 00 до 17: 30 ( обедна почивка от 12: 00 до 13: 00 )
Купувачът е длъжен да каже на продавача какво право е избрал да съобщи за дефекта или без ненужно забавяне, след като е открил дефекта. Промяната на избора без съгласието на продавача е възможно само ако купувачът е поискал поправка на дефект, който се окаже неотстраним.
Ако купувачът не избира своевременно своето право от съществено нарушение на договора, той / тя има правата, както в случай на неподходящо нарушение на договора.
Купувачът трябва да докаже покупката на стоката (за предпочитане чрез доказателство за покупка). Крайният срок за уреждане на претенция започва да тече от момента на подаване на искането (нотификация). Купувачът предава или доставя стоката на продавача или на мястото за поправка едновременно или впоследствие, след предявяване на претенцията. Стоките трябва да бъдат опаковани в подходяща опаковка, когато са изпратени, за да се избегне повреда, тя трябва да бъде чиста и комплектована.
Продавачът трябва да вземе решение по искането най-късно в рамките на три работни дни от получаването на жалбата или, ако е необходимо, да направи професионална преценка. Информация за необходимостта от експертна оценка ще бъде съобщена на купувача в рамките на този период. Рекламации, включително отстраняване на дефект, се обработват от продавача без неоправдано забавяне не по-късно от 30 дни след подаването им, освен ако купувачът се съгласи писмено за по-дълъг период от време. След изтичането на този срок купувачът има същите права като съществено нарушение на договора.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GARMIN
Продуктите, които не се използват за авиация, са с гаранция на материалите или изработката в продължение на 2 години от датата на закупуване (само за потребители). В рамките на този период Garmin® ще поправи или замени всички компоненти, които се повредят при нормална употреба. Подобни ремонти или подмяна ще се извършват безплатно за клиента за нужните части или труд. Тази ограничена гаранция не се прилага за: (i) козметични повреди, като драскотини, вдлъбнатини; (ii) консумативни части, като батерии, освен ако не е настъпила повреда на продукта поради дефект в материалите или изработката; (iii) щети, причинени от злополука, злоупотреба, неправилна употреба, вода, наводнение, пожар или други природни или външни причини; (iv) щети, причинени от обслужване, извършено от всеки, който не е оторизиран доставчик на услуги на Garmin; (v) повреда на продукт, който е променен или модифициран без писменото разрешение на Garmin, (vi) повреда на продукт, който е свързан към захранващи и/или кабели за данни, които не се доставят от Garmin, или повреда на продукт, който е бил свързан към променливотокови адаптери и кабели, които не са сертифицирани от UL (Underwriters Laboratories) и не са обозначени като ограничен източник на захранване (LPS). В допълнение, Garmin си запазва правото да откаже гаранционни претенции срещу продукти или услуги, които са получени и/или използвани в нарушение на законите, на която и да е държава. Този продукт е предназначен да се използва само като помощ при пътуване и не трябва да се използва за никакви цели, изискващи прецизно измерване на посоката, разстоянието, местоположението или топографията. Garmin не дава гаранция за точността или пълнотата на картографските данни.
Тази ограничена гаранция също не се отнася и Garmin не носи отговорност за всяко влошаване на работата, на който и да е навигационен продукт на Garmin в резултат на използването му в близост до устройство, което използва наземна широколентова мрежа, работеща на близки честоти до честотите, използвани от всяка глобална навигационна спътникова система (GNSS), като например услугата за глобално позициониране (GPS). Използването на такива устройства може да наруши приемането на GNSS сигнали. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИСКАНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА НА СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ, В СЛЕДСВИЕ НА НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА ИЛИ ОТ ДЕФЕКТИ В ПРОДУКТА. Ако продавачът откаже да отстрани дефекта, купувачът може да поиска разумна отстъпка от цената или оттегляне от договора.
Гаранционният срок се удължава от момента на подаване на искането до неговото уреждане или докато купувачът има задължението да прибере стоката. Когато стоката или частите от стоката се разменят, отговорността на продавача се прилага, както ако става дума за закупуване на нов артикул или част от него.
Ако не е възможно да се следи онлайн състоянието на уреждането на рекламацията, продавачът се задължава да уведоми купувача за рекламацията чрез електронна поща.
В случай на приемлива рекламация, купувачът има право на възстановяване на действително направения разход.