logo
0

GDPR

ПРАВИЛА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Администраторът на личните данни, предоставени с цел на изпълнение на предмета на договора, е продавачът.
Идентичност на администратора и данни за връзка
Цел на обработката, обхвата на личните данни и правната основа за обработка
Купувача взима предвид, че за целите за сключване на договора и неговото последващо изпълнение (обработка на поръчката, осигуряване на преместване на стоката и нейното доставяне) и случайно решаване на рекламации, администраторът обработва и съхранява в съответствие с регламента на Европейски парламент и Съвета (ЕС) 2016/679, обща наредба за правила за поверителност (по-нататък вече само GDPR), неговите лични данни в настоящ обхват: име, фамилия, адрес, имайл, телефонен номер и метод на плащане.
Правното основание за обработката на лични данни е в съответствие с член 6 ал. 1 точка.б) изпълнение на GDPR на договора, по който купувачът е една от страните.
Категорията получател / получатели на лични данни
Администраторът се задължава да не предоставя личните данни на купувача на лица, различни от следните страни:
1. На договорен превозвач, когото си избира купувача във формуляра за поръчка за доставка на стоки, списък на превозвачите ще намерите тук , и данните ще бъдат предоставени в следния обхват: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер;
2. Оператор на сайта pazaruvaj.com с цел генериране и изпращане на въпросници за удовлетвореността на клиентите с покупката в рамките на програмата за Проверени клиенти, в която е включен онлайн магазинът. Правното основание за обработката в този случай е в съответствие с член 6, ал.1 буква ф) GDPR законният интерес на администратора, който е базиран в проучвания на удовлетвореността на купувача с покупката при администратора. Въпросникът е адресиран до всички купувачи, които не са отказали да изпращат бизнес съобщения по смисъла на член 7 ал. 3 от Закона за някои услуги на информационното общество (№ 480/2004 Сб.) и се прави след всяка покупка в интернет магазина. Оператор на сайта pazaruvaj.com има право да използва предоставен имейл адрес, единствено за целите на генериране и подаване на въпросник за удовлетвореност по смисъла на Условията на портала pazaruvaj.com.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
Личните данни ще се съхраняват от довереното лице за времето, необходимо за изпълнение на договора (обработка на поръчката, изнасяне и доставка на стоката) и за срока на гаранцията (24 месеца от получаване на стоката) или за срока на гаранцията дадена в договора.
Купувачът потвърждава, че администраторът е в съответствие с член 31 от Закона за счетоводството (№ 593/1991 Сб.), задължението за съхраняване на счетоводните документи и счетоводна документация (фактури) за период от 5 години, считано от края на отчетния период, за който се отнасят (т.е. ако купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2023 г.). Администраторът също така има задължение по чл. 47 от Закона за данъчната администрация (№ 337/1992 Coll.) Да пази фактурата в продължение на 3 години от края на данъчния период, в който възникна данъчната отговорност в съответствие с фактура (т.е. когато купувате стоките през 2018 г. фактурата за данъчно облагане трябва да бъде запазена до края на 2021 г.). Фактурата включва следните лични данни: име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл.
ЗА ПЛАТЦИ НА ДДС:
Купувачът също така трябва да взема предвид, че администраторът според Закона за данък върху добавената стойност (№ 235/2004 Сб.) е длъжен да съхранява данъчните документи в продължение на 10 години от края на данъчния период, в който е извършена сделката (т.е., Вие купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2028 г.). Данъчният документ съдържа следните лични данни: име, фамилия и адрес, телефонен номер, имейл.
Права на купувача във връзка с лични данни
Купувачът също така взима предвид, че според чл. 15 чак 21 от GDPR има право:
1. За достъп до лични данни, състоящи се от правото да получи от администратора потвърждение, че личните данни, които се отнасят до него, са обработени или не и ако е така, има право на достъп до такива лични данни и информацията, които са посочени в чл. 15 GDPR;
2. за коригиране на неточните лични данни, които се отнасят до него, освен това, като се вземат предвид целите на обработката, купувачът има право да попълни непълни лични данни, включително като предостави допълнителна декларация по чл. 16 от GDPR;
3. за изтриване ( "правото да бъдеш забравен"), което е в това, че администраторът ненужно изтрива личните данни, свързани с купувача, веднага щом те вече не са необходими за изпълнението на договора, освен ако има друга легитимна причина за по-нататъшна обработка;
4. за ограничения върху обработката на лични данни в случаите, определени в член 18 от GDPR;
5. на преносимостта на данните съгласно условията на чл. 20 GDPR;
6. да се противопостави на обработката на лични данни в съответствие с чл. 21 GDPR.
Администраторът предоставя при поискване на купувача информация за предприетите мерки, във всеки случай не по-късно от един месец след получаване на искането.
В случай на съмнение относно обработката на лични данни, купувачът има право да се обърне към Службата за защита на личните данни, която е надзорен орган в тази област, и да подаде жалба до него.
Лицето, отговорно за обработката на вашите лични данни, е Český velkoobchod doo, установено на адрес Албатросова 286, 25242 Jesenice u Prahy, Чехия, идентификационен номер: 24823694, вписан в търговския регистър, воден в Прага, раздел C, файл 177668.
Český velkoobchod d.o.o. се грижи за защитата на личните данни, които ни предоставяте. Важно е да знаете, че обработваме личните данни, които ни предоставяте, отговорно, прозрачно и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.
Имате право да поискате данни за регистрирани лични данни, тяхното коригиране, изтриване, ако са одобрени с ваше съгласие. Ако се случи автоматизирана обработка, имате право на преносимост на данните и да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на това решение.
В случай на въпроси и искания относно обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас писмено на адреса на управление на дружеството или чрез нашия имейл адрес, който можете да намерите по-долу в секцията Права на клиента относно личните данни .
СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Český velkoobchod d.o.o. оперира онлайн магазини, в които можете да закупите стоки, както след предварителна регистрация, така и без регистрация.
Във връзка с отделните стъпки на покупката в електронната търговия (напр. регистрация, покупка на стоки, получаване на обратна връзка за покупката), можете да видите по-долу как Český velkoobchod d.o.o. обработва следните лични данни/категории лични данни, включително определени правни наименования, цели и времена за обработка за отделни записи на дейности по обработване.
Ние обработваме следните данни в рамките на поръчки и потребителски акаунти:
ПравниИзпълнение на договора
Лични данниАдрес (Лични данни), Номер на банкова сметка (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Адрес за изпращане на акаунта (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Данни за стоки (Лични данни)
Цел на обработкатаДа завършите поръчката си онлайн.
Да комуникираме с вас относно поръчката.
С цел доставка на стоки; в този контекст можем да предоставим вашата информация на нашите превозвачи.
Време за обработка Времето, строго необходимо за обработка на поръчката.
ПолучателиПревозвачи


Задължителните данни са отбелязани със звездичка (*). Обработването на лични данни е задължително по закон.
Сключване на договор за покупко-продажба
Като част от сключването на договора за покупко-продажба, ние обработваме следните данни:
ПравниИзпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), Номер на банкова сметка (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Адрес за изпращане на акаунта (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Телефонен номер (Лични данни), Данни за стоките (Лични данни)
Цел на обработката Целите на обработването на вашите лични данни са изпълнението на договора между вас и продавача, включително доставката на стоки и уреждането на права, произтичащи от отговорност за дефекти на стоки или действия на продавача преди сключване на такъв договор и изпълнение на свързаните с него публичноправни задължения.
Време за обработка Ще ги обработваме в срока на действие на правата и задълженията по договора, както и през времето, необходимо за архивиране в съответствие със съответните общообвързващи правни разпоредби, не по-дълъг от срока, определен от общозадължителните правни разпоредби.
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Обработка на данни - Отказ от договор
Като част от отказ от договора, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни)
Цел на обработката Целта на обработването на лични данни след отказ от договора е и изпълнение на задължението за връщане на заплатената покупна цена за стоките, произтичащи от отказа от договора за покупко-продажба. Правната причина за обработването на лични данни следователно е спазването на законово, т.е. договорни задължения (член 6, параграф 1, букви б) и в) от GDPR), следователно обработването на лични данни не е предмет на вашето съгласие като субект на данните.
Време за обработка90 дни
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Рекламации на закупени стоки
Като част от рекламацията на закупени стоки, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Номер на банкова сметка (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Адрес за изпращане на сметката (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Телефон (Лични данни), Информация за стоки (Лична информация)
Цел на обработката В случай на рекламация на стоките, ние ще обработим вашата идентификация и информация за контакт въз основа на изпълнението на договора с вас (без вашето съгласие), за да можем да проведем процедура за рекламация. Договорът, на който се основава нашата обработка, се основава на вашата поръчка. За тази цел използваме лични данни за времето, необходимо за разрешаване на вашата жалба.
Време за обработка Необходимото време, освен ако не е необходимо повторното им обработване.
Получател Услуга за доставка, сервизен център
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Обработка на лични данни в рамките на потребителския акаунт
Във връзка с потребителския акаунт ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни)
Цел на обработката Адрес (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни)
Време за обработка анулиране на потребителския акаунт или автоматично прекратяване на акаунта в случай на неактивно използване на акаунта за период от 5 години
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Разрешаване на жалби
Като част от разрешаването на жалби, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Телефон (Лични данни), Данни за стоки (Лични данни)
Цел на обработката За разрешаване на жалбата
Време за обработка 5 години
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Предоставяне на поддръжка по телефона или по имейл
Като част от предоставянето на поддръжка по телефона или по имейл, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Адрес за изпращане на фактура (Лични данни), Име (Лични данни), Телефон (Лични данни)
Цел на обработката Ние винаги поддържаме телефонна и имейл комуникация с клиента или техническата поддръжка или отдела за продажби за период от време, за да можем да предоставим по-добри услуги и да ни помогнем незабавно и ефективно в случай на повтарящи се проблеми с продукта, отново по договор и наш и вашия законен интерес.
Цел на обработката Неограничен във времето
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Директен маркетинг
Като част от директния маркетинг, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни)
Цел на обработката Целта на обработването на вашите лични данни е изпращане на бизнес съобщения и извършване на други маркетингови дейности от администратора към вас.
Време за обработка До оттеглянето на съгласието
Данните са получени от друго лице Не
Записът съдържа информация за непълнолетни лица Не


Проверка на удовлетвореността от покупката
Като част от проверката на удовлетвореността, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни) Цел на обработката За да проверим вашето удовлетворение от процеса на покупка и от целия процес на покупка, ние ще обработим вашия имейл адрес, като изпратим въпросник за удовлетвореност под формата на търговско съобщение по смисъла на чл.7 от Закон №. 480/2004 Coll.
Време за обработка 2 години
Данните са получени от друго лице Не
Данните са получени от друго лице Не


Регистрация в електронната търговия
Като част от регистрацията за електронна търговия, ние обработваме следните данни:
ПравниИзпълнение на договора
Лични данни Адрес (Лични данни), Адрес за доставка (Лични данни), E-mail адрес (Лични данни), Адрес за изпращане на фактурата (Лични данни), Име (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Телефон (Лични данни)
Цел на обработката Целта на обработването на вашите лични данни е да се даде възможност за регистрация в електронната търговия и да се улесни повторното влизане в бъдеще.
Време за обработка до оттеглянето на съгласието
Данните са получени от друго лице Не
Данните са получени от друго лице Не


Получавайте бюлетин
Като част от получаването на бюлетина, ние обработваме следните данни:
Правни Изпълнение на договора
Лични данни Имейл адрес (лични данни)
Цел на обработката Целта на обработването на личните Ви данни е изпращане на търговски съобщения от администратора до Вас лично по смисъла на Закона
Време за обработка До отмяна на съгласието на участника
Данните са получени от друго лицеНе
Данните са получени от друго лице Не


ПРАВО НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ
Имате право да получите лична информация, която записваме за вас в структурирана, често използвана машинна форма. По ваше искане личната информация може да бъде предадена на друг администратор.
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ, ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ
Тъй като личната информация може да се промени с течение на времето (като промяна на фамилното име или адрес), моля, уведомете ни, ако това се случи, за да можем да актуализираме личната ви информация и да избегнем грешки.
От съществено значение е да предоставим информация за промяната на данните, за да можем правилно да извършваме дейностите си като администратор.
Това също се отнася до вашето право да коригирате личната информация, която записваме за вас. Ако установите, че нашата информация вече не е актуална, имате право да поискате тя да бъде коригирана.
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Процеси
Получателите на вашите лични данни могат да бъдат обработващи от Český velkoobchod d.o.o. по чл.28 от GDPR, възлага обработката им.
Бихме искали да Ви информираме, че мениджърите на отделни социални мрежи могат да използват инструменти за проследяване и да създават персонализирани профили. Тази обработка на лични данни е изцяло отговорност на съответния администратор на социални медии като администратор на лични данни.
Други получатели
В случай, че трябва да препратим вашата жалба, въпрос или жалба до нашия договорен партньор (напр. сервизен партньор или производител или доставчик на съответния продукт) за уреждане, като независим пазител на вашите лични данни по отношение на GDPR, ние ще направете това, когато изрично се съгласите с прехвърлянето на вашите лични данни.
ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ В СТРАНИ ИЗВЪН ЕС
Няма прехвърляне на лични данни към обработващи или други получатели в страни извън ЕС или в международни организации.
Český velkoobchod d.o.o. не предава вашите лични данни на получатели, намиращи се извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ НАС
Информация за състоянието на поръчката
Ще Ви изпратим информация за статуса на поръчката на Вашия имейл.
По-долу са имейли, които може да получите като част от поръчката си.
• Имейл, потвърждаващ, че сме получили вашата поръчка
• Имейл с банкова сметка, ако сте избрали плащане по банков път
• Имейл, който ще получите, ако не получим плащането ви след известно време
• Имейл, който изпращаме при получаване на плащането от вас
• Информация и потвърждение за анулиране на поръчка
• Имейл, който получавате преди вашата поръчка да бъде изпратена от склада и доставена на превозвача.
• Имейл, който получавате, ако не сме получили плащането ви
• Имейл, който ще получите при поискване, потвърждаващ промяна в плащането и начина на транспорт.
За правилна обработка и доставка на поръчката, тези съобщения трябва да бъдат изпратени до клиента.
След одобрение можем да изпратим на клиента информация за специални оферти в нашия електронен магазин, анкета за удовлетвореност или заявка за преглед на закупения продукт, дори от трета страна - наши партньори.
ПЛАЩАНЕ
Цялата банкова информация се събира изключително от нашия доставчик на платежни услуги Global Payments Europe със седалище V Olšinách 626, 100 00 Záběhlice, Чехия.
Съгласно закона данните за транзакциите се съхраняват 10 години.
Платецът въвежда номерата от платежната карта в защитен интерфейс на трета страна, напр. банки.
При плащане на поръчки, Český velkoobchod d.o.o. не събира вашата информация за плащане.
Преход за плащания към Global Payments Europe
ПравниЗаковони
Лични данни Име (Лични данни), други данни, свързани с договорните отношения (Лични данни), Фамилия (Лични данни), Данни за стоки (Лични данни)
Цел на обработката Ние винаги обработваме лични данни за ясно и разбираемо дефинирана цел, по специфичен начин и само за времето, необходимо за целите на тяхното обработване; ние обработваме само точни лични данни и тяхната обработка отговаря на конкретни цели и е необходима за изпълнение на дадени цели в рамките на платежния портал на Global Payments Europe.
Време за обработка 5 години след прекратяване на договора (фактура)
Процес Банкиране
Данните са получени от друго лице Не
Данните са получени от друго лице Не


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ
Ние предоставяме навигационни данни, събрани чрез бисквитки, на трети страни (Google Analytics, Facebook и др.) с цел целенасочена реклама.
Правното основание за използване на информация за акаунт и покупка за реклама е легитимен интерес.
Бисквитките или техническите идентификатори може да не ви идентифицират по име, с цел рекламиране на нашия уебсайт или на уебсайтове на трети страни.
Нашата компания не носи отговорност за продължаващото използване на вашите данни в социалните медии от тяхно име.
Можете да откажете рекламни бисквитки в секцията Бисквитки.
Повече информация и управление на бисквитки можете да намерите на страницата "Бисквитки".
СИГУРНОСТ НА УЕБСАЙТА
Стремим се да предотвратим всякакви опити за нарушаване на нашата политика за поверителност, като използваме налични технологии за сигурност, SSL криптиране и защитени https връзки.
СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Český velkoobchod s.r.o. се грижи за сигурността на личните данни, които ни предоставяте. Предприехме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим адекватно вашите данни в зависимост от тежестта на тяхната обработка. Никое неупълномощено лице няма достъп до вашите лични данни, получени от вас, и ние не ги предаваме на други субекти за по-нататъшна обработка без вашето съгласие, освен ако това не се изисква от закона или защитата на нашите законни интереси.
ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ
Личните данни ще се съхраняват от пазителя за времето, необходимо за изпълнение на договора (обработка на поръчка, фактуриране и доставка на стоки), както и за правната гаранция (24 месеца от получаване на стоката) или за срока на договорната гаранция.
Český velkoobchod s.r.o. по закон се изисква да се съхраняват счетоводни документи и счетоводни записи (сметки) за период от 10 години, считано от края на отчетния период, за който се отнасят.
Администраторът също така е длъжен да съхранява фактурата за период от 10 години от края на данъчния период, в който е възникнало данъчното задължение, свързано с фактурата. Фактурата съдържа следните лични данни: име, фамилия, адрес, телефонен номер и e-mail адрес.
ПРАВА НА КЛИЕНТА ОТНОСНО СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, можете да се свържете с нашата компания и да упражните правата си, като достъп до лични данни, тяхното коригиране, изтриване, възражения, ограничения и, ако е необходимо, прехвърляне на лични данни.
чрез имейл или адрес:
info@digiexpert.bg
или на адреса на нашата фирма:
Český velkoobchod s.r.o.
Албатросова 286
25242 Jesenice в Прага
Чехия
Адрес за доставка:
Český velkoobchod s.r.o.,
Františka Diviše 944/1, 104 00
Praha 10 - Uhříněves
Чехия
Ако някога сте ни давали съгласие за обработването на вашите лични данни (например имейл адреса за изпращане на новини), имате право да го оттеглите по всяко време и ние сме длъжни да изтрием данни, които обработваме единствено с вашето съгласие.
Правото на изтриване не се прилага за обработвани данни в рамките на договорни задължения, правни основания или законни интереси. Ако част от вашите данни се съхраняват в системи за архивиране, които автоматично гарантират устойчивостта на всички наши системи и изпълняват функцията за защита срещу загуба на данни в случай на инцидент, тези данни не могат да бъдат изтрити от архивни копия и често не са технически осъществими. Въпреки това, ние вече няма да обработваме активно тези данни и няма да ги използваме за други цели на обработка.
Ваше право е да поискате информация от администратора какви лични данни обработваме и в каква степен и с каква цел. Ние ще ви предоставим тази информация безплатно в рамките на 30 дни и най-късно в рамките на 90 дни. В изключителни случаи ще Ви информираме своевременно за удължаването на срока.
Ако от вас се изисква да разкриете информацията, която записваме за вас, първо ще трябва да потвърдим, че всъщност вие сте лицето, на което принадлежи тази информация. Затова предоставете достатъчна идентификация на вашето лице в приложението. Ако е необходимо, имаме право да поискаме допълнителна информация, за да ви идентифицираме, преди да ви предоставим личната информация, която обработваме за вас. Ние искаме да гарантираме поверителността и сигурността на вашата информация и може да извършваме произволни проверки във връзка с вашето приложение. Може да се наложи да предоставите подписано копие на вашето доказателство за самоличност.
Наше право е да отхвърляме разумно искания за информация, която е неразумна, неразумно повторена или получена, която изисква непропорционални усилия или би била трудни за получаване (обикновено от архивни копия, архиви и т.н.).
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ
Няма прехвърляне на лични данни на обработващи или други получатели в трети страни или на международни организации.