logo
0

Оторизирана услуга

Гаранционният срок на закупената стока започва да тече от датата на покупката на закупената техника е с гаранция 12 (дванадесет) месеца за юридически лица и 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранция, Доставчикът се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши поправка или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, функционално еквивалентни на закупените, по време на определения за продукта гаранционен период.
При нужда, можете да се свържете директно с нас, и ние ще бъдем на Ваше разположение за решаването на проблема, като заедно ще обсъдим най-добрия и бърз начин за решаване на сервизната услуга. Отделът ни ще ви препрати към съответния сервиз или ние ще се заемем с ремонта на продукта.
Рекламации за количествени и видими качествени недостатъци следва да се предявяват от кленът в момента на приемане на стоката.
Гаранционните дефекти ще бъде отстранен или отремонтирани, без да се заплащат трудът и вложените резервни части. Ремонтът може да се извърши c нови, еквивалентни или преработени части единствено по преценка на производителя и на сервизните инженери на Доставчика. Всички заменени продукти и части остават собственост на Доставчика.
Повредата на стоката в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нова.
Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е 30 дни.
Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза.
Гаранцията се признава само срещу представяне на документ за покупка от Доставчика.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за съответствието на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.