logo
0

Правила за поверителност

Администраторът на личните данни, предоставени с цел на изпълнение на предмета на договора, е продавачът.
Идентичност на администратора и данни за връзка
Цел на обработката, обхвата на личните данни и правната основа за обработка
Купувача взима предвид, че за целите за сключване на договора и неговото последващо изпълнение (обработка на поръчката, осигуряване на преместване на стоката и нейното доставяне) и случайно решаване на рекламации, администраторът обработва и съхранява в съответствие с регламента на Европейски парламент и Съвета (ЕС) 2016/679, обща наредба за правила за поверителност (по-нататък вече само GDPR), неговите лични данни в настоящ обхват: име, фамилия, адрес, имайл, телефонен номер и метод на плащане.
Правното основание за обработката на лични данни е в съответствие с член 6 ал. 1 точка.б) изпълнение на GDPR на договора, по който купувачът е една от страните.
Категорията получател / получатели на лични данни
Администраторът се задължава да не предоставя личните данни на купувача на лица, различни от следните страни:
1. На договорен превозвач, когото си избира купувача във формуляра за поръчка за доставка на стоки, списък на превозвачите ще намерите тук, и данните ще бъдат предоставени в следния обхват: име, фамилия, адрес, електронна поща, телефонен номер;
2. Оператор на сайта pazaruvaj.com с цел генериране и изпращане на въпросници за удовлетвореността на клиентите с покупката в рамките на програмата за Проверени клиенти, в която е включен онлайн магазинът. Правното основание за обработката в този случай е в съответствие с член 6, ал.1 буква ф) GDPR законният интерес на администратора, който е базиран в проучвания на удовлетвореността на купувача с покупката при администратора. Въпросникът е адресиран до всички купувачи, които не са отказали да изпращат бизнес съобщения по смисъла на член 7 ал. 3 от Закона за някои услуги на информационното общество (№ 480/2004 Сб.) и се прави след всяка покупка в интернет магазина. Оператор на сайта pazaruvaj.com има право да използва предоставен имейл адрес, единствено за целите на генериране и подаване на въпросник за удовлетвореност по смисъла на Условията на портала pazaruvaj.com.
Срок на съхранение
Личните данни ще се съхраняват от довереното лице за времето, необходимо за изпълнение на договора (обработка на поръчката, изнасяне и доставка на стоката) и за срока на гаранцията (24 месеца от получаване на стоката) или за срока на гаранцията дадена в договора.
Купувачът потвърждава, че администраторът е в съответствие с член 31 от Закона за счетоводството (№ 593/1991 Сб.), задължението за съхраняване на счетоводните документи и счетоводна документация (фактури) за период от 5 години, считано от края на отчетния период, за който се отнасят (т.е. ако купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2023 г.). Администраторът също така има задължение по чл. 47 от Закона за данъчната администрация (№ 337/1992 Coll.) Да пази фактурата в продължение на 3 години от края на данъчния период, в който възникна данъчната отговорност в съответствие с фактура (т.е. когато купувате стоките през 2018 г. фактурата за данъчно облагане трябва да бъде запазена до края на 2021 г.). Фактурата включва следните лични данни: име, фамилия, адрес, телефонен номер и имейл.
ЗА ПЛАТЦИ НА ДДС:
Купувачът също така трябва да взема предвид, че администраторът според Закона за данък върху добавената стойност (№ 235/2004 Сб.) е длъжен да съхранява данъчните документи в продължение на 10 години от края на данъчния период, в който е извършена сделката (т.е., Вие купувате стоки през 2018 г., фактурата трябва да се съхранява до края на 2028 г.). Данъчният документ съдържа следните лични данни: име, фамилия и адрес, телефонен номер, имейл.
Права на купувача във връзка с лични данни
Купувачът също така взима предвид, че според чл. 15 чак 21 от GDPR има право:
1. За достъп до лични данни, състоящи се от правото да получи от администратора потвърждение, че личните данни, които се отнасят до него, са обработени или не и ако е така, има право на достъп до такива лични данни и информацията, които са посочени в чл. 15 GDPR;
2. за коригиране на неточните лични данни, които се отнасят до него, освен това, като се вземат предвид целите на обработката, купувачът има право да попълни непълни лични данни, включително като предостави допълнителна декларация по чл. 16 от GDPR;
3. за изтриване ( "правото да бъдеш забравен"), което е в това, че администраторът ненужно изтрива личните данни, свързани с купувача, веднага щом те вече не са необходими за изпълнението на договора, освен ако има друга легитимна причина за по-нататъшна обработка;
4. за ограничения върху обработката на лични данни в случаите, определени в член 18 от GDPR;
5. на преносимостта на данните съгласно условията на чл. 20 GDPR;
6. да се противопостави на обработката на лични данни в съответствие с чл. 21 GDPR.
Администраторът предоставя при поискване на купувача информация за предприетите мерки, във всеки случай не по-късно от един месец след получаване на искането.
В случай на съмнение относно обработката на лични данни, купувачът има право да се обърне към Службата за защита на личните данни, която е надзорен орган в тази област, и да подаде жалба до него.