logo
0

Oбработката на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Обработка на лични данни въз основа на съгласието на субектите на данни с цел изпращане на бизнес съобщения и за целите на други онлайн маркетингови дейности на търговеца.
1. ИДЕНТИЧНОСТ И КОНТАКТ НА УПРАВИТЕЛЯ
1.1. Управител на Вашите лични данни е търговско дружество ČESKÝ VELKOOBCHOD, със седалище Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, ИД номер: 24823694, Дружеството е вписано в търговския регистър, поддържан от Общинския съд в Прага, раздел C, досие 177668 (наричан по-долу „управител“).
1.2. Данни за контакт на управителя: адрес за доставка Albatrosová 286, 252 42, Jesenice u Prahy, имейл адрес info@digiexpert.bg, телефон +359 877 434 266
1.3. Управителя не е назначил служител по защита на данните.
2. ПРАВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
2.1. Правна причина за обработка на Вашите лични данни е факта, че тази обработка е необходима за изпълнение на договора между Вас и управителя или за изпълнението на мерките от страна на управителя преди сключването на такъв договор по смисъла на чл. 6, ал. 1 буква b) Регламент на Европейския парламент и Съвета № 2016/679 относно защитата на физически лица по отношение на обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни и за отмяна на Директива № 95/46/ЕО (общ регламент за защита на личните данни) (по –нататък само „регламент“).
3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
3.1. Целта на обработката на личните Ви данни е изпращане на бизнес общувания и на други маркетингови дейности на управителя към Вас.
3.2. От страна на управителя няма автоматично, индивидуално вземане на решение по смисъла на член 22 от регламента.
4. ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
4.1. Периодът, за който личната Ви информация ще бъде съхранявана от довереното лице, е 3 години, но не повече, докато Вашето съгласие за обработката на лични данни (за тази цел) бъде отменено.
5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
5.1. Други получатели на Вашата лична информация ще бъдат тези, които предоставят маркетингови услуги на управителя
5.2. Управителят не възнамерява да предаде личните Ви данни на трета страна (до държава извън ЕС) или международна организация.
6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИТЕ
6.1. Съгласно условията, посочени в Регламента, имате право да поискате от довереното лице достъп до Вашите лични данни, правото да поправите или изтриете личните си данни или да ограничите тяхната обработка, правото да възразите противоречие срещу обработката на Вашите лични данни и правото на преносимост на Вашите лични данни.
6.2. Вие имате правото по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработката на Вашите лични данни, дадени на управителя. Това обаче не засяга законосъобразността на обработката на личните Ви данни преди такова оттегляне на съгласието. Можете да отмените съгласието си на обработване на личните Ви данни, както следва да направите: Свържете се чрез имейла с управителя.
6.3. Ако смятате, че обработката на личните Ви данни е била нарушена или ако наредбата е нарушена, имате право да подадете жалба до надзорния орган.
6.4. Нямате задължение да предоставяте лични данни. Предоставянето на Вашата лична информация не е законово или договорно изискване и не е изискване, което се изисква за сключване на договора.
Имате право по всяко време да изразите несъгласие срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, ако профилирането засяга този директен маркетинг. Ако възразявате срещу обработката на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни вече няма да бъдат обработвани за тези цели.